gallery-icon

Kseniya Sereda

Kseniya Sereda

Kseniya Sereda's Height, Weight, Biography & more…
gallery-icon
Recently Released Movies

Kseniya Sereda BIO

Real NameKseniya Sereda
ProfessionCrew
Famous RoleNot known

Kseniya Sereda - Physical Stats & More

Height (In Cm)Not known
Weight(In Kg)Not known
Figure MeasurementNot known
Eye colorBlack
Hair colorBlack

Kseniya Sereda - Other Details

Date of Birth1994-8-24
Home TownNot known
Birth Place Not known
Sun SignNot known
Nationality
College Not known
Education QualificationNot known
Popular Movies / Shows
Chernobyl 1986
Chernobyl 1986DramaHistory
calendar-icon2021-4-15
+ ADD TO WATCHLIST